Cục Thống kê Quốc gia: Tổng sản lượng gạo sớm của Trung Quốc năm nay tăng 2,4% so với năm trước | Lúa sớm | Cục Thống kê Quốc gia | Diện tích gieo trồng

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-21 04:11:50
姝e绾ч瀵肩涓峰11骞:浣浠蜂拱4濂 璐胯涓|||||||

锛棰锛姝e绾ч瀵肩涓峰11骞达38宀寮濮褰戒涓 锛

姝e绾棰瀵涓峰11骞达38宀寮濮褰戒涓

句换浜㈡璐d换歌d裤浜甯借濮涓讳换浜ц¢㈡歌d跨姝h棰瀵艰¤16骞淬

杩ワ浜甯璧淇杩′腑蹇姝e绾у共ㄧ涓璐缃璐姹$姜锛琚ゅ寰11骞达骞跺缃120涓

1029ワ浜娉㈠″や俊缃寮浜涓绛璐姹′瀹″浜瑁瀹涔

娉㈣ゅ锛涓杩浠ユ句浜甯轰环璐涔4濂浣裤跺瀛荤瑰璐挎浜烘甯1195涓浣锛浼浠浜洪娉浜ц℃歌喘缃瀹跺锋142涓

浜1965骞8涓锛挎ㄥ借绯荤浠昏锛句换浜㈡璐d换歌d裤浜甯借濮涓讳换浜ц¢㈡歌d跨姝h棰瀵艰¤16骞淬

煎涓锛娉㈠ゅ充功剧ず锛涓娑瀚澧澶瀛娆捐璋ワ版涓诲ㄤ氦浠d璋ユ哄冲$璐姹°璐夸瀹

涓璧

38宀寮濮褰戒涓锛涓瀹¤峰11骞

2019骞918ワ浜甯绾濮濮甯娑锛浜甯璧淇杩′腑蹇锛浜甯澶璧′腑蹇锛姝e绾у共ㄧ涓蹇娑瀚杩绾杩娉锛缁缁绾寰瀹℃ュ瀵璋ャ

涓浜浜猴浜1965骞8锛绌剁2019骞2板浜甯璧淇杩灞浠画e绾у共ㄤ锛浠炬浠诲浜ц¢㈡稿濮涔璁般d匡浜甯借濮涓讳换锛浜㈡璐d换稿濮涔璁般d跨姝h棰瀵艰°

2003骞5锛涓寮濮浠诲浜㈡璐d换糕涓讹38ㄥ

浜甯涓涓涓瀹″ゅ充功剧ず锛2019骞813ワ涓琚浜甯瀵濮浼缃锛2020骞213ヨ浜锛骞226ヨ

2020骞91ワ浜甯涓涓涓瀹′互璐跨姜璐姹$姜锛ゅ涓寰11骞达缃120涓

涓瀹″eゅ锛涓璧蜂璇ㄥ浜甯楂绾т汉姘娉㈠$达涓よ

浣浠蜂拱4濂匡娉跺璐㈢╄涓

浜甯涓涓㈣ゅ锛2006骞磋2017骞达涓╃ㄦ浠婚㈠濮涔璁般d匡浜甯借濮濮涔璁般涓讳换锛ч㈠濮涔璁般d跨′渚垮╋涓洪涓稿荤鹃告瀹浠h〃浜洪浜块稿у朵汉1ㄨ℃浼涓缁ョ浜椤逛渚甯╋娉跺榛1缁浜璐㈢╋辫℃浜烘甯1195涓浣

朵腑锛2006骞磋2007骞达涓浠婚㈠濮涔璁般d挎讹涓洪ㄨ℃浼涓缁ョ浜椤逛渚甯┿2008骞72010骞3锛涓杩榛浠ユ句浜甯虹浠锋硷璐涔板浜甯冲哄卞卞浜恒冲哄瀹跺瑗块濂垮缁村锛涓杩板濂垮璐涔颁环间浜甯轰环煎辫′汉姘甯697涓浣

2008骞达涓浠诲浜甯借濮濮涔璁般涓讳换讹涓虹1惰喘浜甯澶ф垮颁骇′唤放ㄥ′唤涓浜渚甯╋骞舵跺1缁浜涔讳骞锛缁村锛璇ュ涔诲轰环间汉姘甯98涓

2016骞磋2017骞11锛涓ㄦ浠诲ч㈠濮涔璁般d挎达瑕姹榛ユ跺诲ㄦ1锛宸叉锛瀹惰喘寤椤圭锛骞朵翰洪㈠璋ㄨ璇ラ」涓烘わ榛ゆ浠椤圭惰喘娆惧锛杩搴涓瑕姹ㄦ1浜插棰澶浠浜烘甯400涓

娑瀚澧澶瀛娆撅涓诲ㄤ氦浠h椽姹″璐夸瀹

浜甯涓涓㈡ユ锛2010骞磋2012骞撮达涓ㄤ换ч㈠濮涔璁般d匡浜ц℃歌d灞涓诲腑цd讹浼朵换榫椤烘瀹跺峰跨琚浜哄棰璺锛浠璇ュ跺峰杩哄浠朵腑寮瀹跺凤骞堕ㄧ渚璐у浣浠锋肩娈碉灏浜ц℃告浠瀹跺疯喘缃娆句汉姘甯142涓娉

2018骞达涓浼琚浜哄棰璺锛浠ヤ釜浜哄涔灏涓杩板浠朵腑寮瀹跺疯浠浜恒缁村锛涓杩板跺峰轰环间汉姘甯9涓

2019骞812ワ涓娑瀚澧澶瀛娆撅ㄦュ拌画哄崇佃ュ浜娆℃ュ版锛涓诲ㄤ氦浠d璋ユ哄冲$璐姹°璐夸瀹

浜甯涓涓㈣や背锛涓琛涓哄凡是璐跨姜璐姹$姜跺版藉瀹渚杩拌ユ哄冲$妗璐裤璐姹$缃浜瀹锛渚娉棣涓璁ょ姜璁ょ锛涓诲ㄩ缂撮ㄥ璧娆撅冲瀵瑰舵璐跨姜浠杞诲缃锛瀵瑰舵璐姹$姜杞诲缃

浠骞91ワ浜甯涓涓涓瀹″ゅ筹涓璐跨姜锛ゅ寰骞达骞跺缃浜烘甯涓句锛璐姹$姜,ゅ寰浜骞,骞跺缃浜烘甯浜涓;冲ц寰涓骞,骞跺缃浜烘甯涓句涓

涓瀹″eゅ锛涓涓锛轰璇ㄥ浜甯楂绾т汉姘娉㈠$达涓辱锋ゅ涓璇

浠骞1020ワ浜甯楂绾т汉姘娉㈣瀹锛璁镐璇浜虹涓ゅ涓璇

涓绠

涓锛凤姹锛1965骞8虹锛浜甯浜猴1986骞8宸ヤ锛1988骞12ヤ腑藉变骇锛ㄨ绌剁瀛

1986骞81996骞12锛浠诲浜寤烘烘板瀹涔锛浜烘板锛浜甯板涓骞查ㄣ浜х绉匡浜甯板圭匡

1996骞122001骞3锛浠诲浜寤虹涓蹇缁缁间腑寮瀹跺峰匡浜寤烘㈡哥╃煎缓涓蹇缁涓寮瀹跺峰匡

2001骞32001骞4锛浠诲浜㈡璐d换稿荤锛

2001骞42003骞5锛浠诲浜㈡璐d换稿濮甯稿荤锛

2003骞52008骞2锛浠诲浜㈡璐d换稿濮涔璁般d匡

2008骞22009骞6锛浠诲浜甯芥璧浜хg$濮浼濮涔璁般涓讳换锛

2009骞62019骞2锛浠诲浜ц¢㈡稿濮涔璁般d匡

2019骞22019骞4锛浠诲浜甯璧淇杩灞锛浜甯澶璧′腑蹇锛姝e绾у共锛

2019骞4锛浠诲浜甯璧淇杩′腑蹇锛浜甯澶璧′腑蹇锛姝e绾у共ㄣ

锛ユ锛浜甯绾濮濮锛

撮 ユ锛颁露 璐d换缂杈锛撮_NB17976

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands